Els avantatges d’una intranet per a la gestió en empreses

25 d’abril de 2017

 

Gràcies a una intranet tots els ordinadors d’una mateixa empresa poden estar comunicats entre si. El fet que hi hagi la intranet per a empreses afavoreix la comunicació, i a més té un baix cost, convertint-la en una eina de gran utilitat.

 

La intranet s’encarrega d’ajuntar tots els recursos de l’empresa, permetent que els treballadors d’un determinat departament es puguin posar en contacte amb els d’un altre ràpidament, afavorint la comunicació i l’intercanvi de comunicació. S’ha parlat que reunions, trucades i correus consumeixen el 80% del temps d’un empleat però amb una intranet amb tota la informació ben estructurada evitaria aquest caos als treballadors.

 

Amb la intranet l’encarregat de cada departament dins de l’empresa s’encarregarà de publicar informació valuosa perquè tots els empleats puguin tenir accés immediat a ella. La intranet per a empreses ha de tenir en compte totes les necessitats d’aquestes per poder ser eficient. L’empresa tindrà un gran estalvi en paper, ja que tota la informació estarà a l’abast d’un simple clic i els empleats no hauran de passar nombroses hores buscant en arxius i documents en paper el que necessiten. A causa que la recerca d’informació s’agilitza, hi ha un augment en la productivitat de l’empresa. Com els treballadors estan més informats de l’empresa i de les novetats el temps d’espera es redueix i això es tradueix en guanys.

 

Un altre benefici de la intranet és que incita els treballadors a col·laborar entre ells i això es fa extensiu. La informació que vagin pujant els treballadors a la intranet serà utilitzada pels seus companys i així successivament, creant un engranatge en el qual tots sortiran beneficiats de la feina dels companys. La intranet es convertirà en un lloc de trobada per als treballadors a través de xats però no es pot permetre que la intranet per a empreses es converteixi en un motiu de distracció per als empleats.

 

La intranet ha de ser actualitzada periòdicament per evitar errors en l’empresa. Els directius de l’empresa també es beneficiaran d’aquesta eina, ja que podran accedir a la informació personalitzada de cada treballador, accedint a nòmines i contractes. No podem oblidar que tenint accés a Internet qualsevol treballador podrà accedir a la intranet des de casa, el que li permetrà estar al corrent de les novetats de l’empresa en qualsevol moment.

 

Comparteix