Complint la llei al peu de la lletra

T'assessorem en tots els punts que ha de tenir la teva pàgina perquè compleixi tots els requisits de la protecció de dades.

Certificats digitals i legislació

Certificats digitals i legislació

T’assessorarem en la implantació o adaptació de la teva empresa en les normatives de protecció de dades i comerç electrònic amb una metodologia de treball que ens permet garantir al 100% el compliment de les lleis, sense que a la teva empresa o organització li comporti una gran pèrdua de temps.

 

  • Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (“RGPD”).
  • Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (“LOPDGDD”).
  • Llei 37/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (“LSSI-CE”).
QUÈ ÉS LA PROTECCIÓ DE DADES?

El Reglament Europeu (RGPD) i la Llei Orgànica espanyola (LOPDGDD) són les normes vigents en matèria de protecció de dades que regulen el règim jurídic aplicable al tractament de les anomenats “dades de caràcter personal”. Les dades de caràcter personal són aquelles dades que fan referència a una persona física identificada o identificable, com ara el seu nom i cognoms, DNI, adreça, empremta, imatge, veu, etc. Aquesta normativa estableix les condicions en què s’han de recollir, tractar i cedir aquest tipus de dades per tal de garantir els drets fonamentals i llibertats públiques dels ciutadans, especialment el seu dret a l’honor i intimitat personal i familiar.

LA MEVA EMPRESA ESTÀ OBLIGADA A COMPLIR AQUESTA NORMATIVA?

Si a la nostra empresa, com a conseqüència de la feina diària, tractem dades de caràcter personal (com ara, perquè tenim empleats, venem els nostres productes a clients, tenim un assessor extern fiscal i laboral, etc.) hem de complir amb aquesta llei amb una posició activa i diligent pel que fa al tractament d’aquetes dades.

QUÈ HAIG DE FER PER COMPLIR AMB LA NORMATIVA?

Enfocant la qüestió des del punt de vista empresarial, per tal de que un empresari compleixi amb el que preveu el RGPD i la LOPDGDD ha de dissenyar i posar en marxa una sèrie de mesures tècniques, organitzatives i de seguretat que li permetin garantir la licitud del tractament de les dades de caràcter personal, així com protegir la intimitat i els drets fonamentals dels ciutadans garantits en aquesta normativa.

I SI TINC UN COMERÇ ELECTRÒNIC?

Quan una empresa decideix crear un negoci en línia també ha de complir amb les obligacions legals que estableix la normativa anteriorment mencionada, així com la Llei 3/2014, de 27 de març, per la que es modifica el text refós de la Llei General de Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, aprovada pel Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, entre d’altres normatives aplicables depenent dels serveis i/o productes que es puguin adquirir per mitjà de la pàgina web de la que l’empresa és titular.

Comparteix